Projekteringsledning

Det inledande projekteringsskedet är den viktigaste fasen i processen att uppföra eller förändra en byggnad.

Projektering är startfasen i ett projekt som innebär förstudier och planering. Det inledande projekteringsskedet är den viktigaste fasen i projektprocessen för att uppföra eller förändra en byggnad. Här preciseras alla de krav och önskemål som beställaren har och en kartläggning görs av alla de förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen. Det är därför till fördel att projekteringsledaren involveras så tidigt som möjligt i byggprojektet.

Genom projekteringsledning skapas förutsättningarna och målen för byggprojektet. Här bestäms inte bara den slutliga arkitektoniska och tekniska utformningen utan även kostnads- och kvalitetsnivåer. Ofta krävs en mängd olika aktörer och delprocesser. För att nå ett bra resultat krävs planering, ledning, styrning och samordning av dessa – ett arbete som utförs av projekteringsledaren.  

Under projekteringsfasen fastställs även byggnadens konstruktion, hur det ska utföras samt vilka installationer som ska göras. Detta leder i sin tur till framtagandet av kompletta bygghandlingar, inklusive ritningar och rumsbeskrivningar.

En bra projektering är grunden för ett lyckat bygge. Därför är det viktigt att ha rätt person på rätt plats. Vi på projektuppdrag Syd vill alltid ge dig det bästa och är därför måna om att hitta rätt konsult med rätt kunskap och kompetens för just ditt projekt. Vi värnar även om samarbetet med dig som kund för att tillsammans med dig hitta den lösning som bäst passar dina behov. Projektuppdrag Syds projekteringsledare har god erfarenhet av att leda ett projekts startskede i processen från förstudie, planering och kartläggning av projektet till färdiga bygghandlingar. Detta gör vi på ett väl strukturerat och effektivt sätt så att du som beställare får en byggnad, inom angiven tidsram och budget, av hög kvalitet som möter förväntningarna.

Vikten av att anlita en erfaren projekteringsledare

Projekteringsledaren ser till att projektet når sina mål genom att tillvarata samtliga intressen de olika involverade aktörerna har genom samordning och ledning. Här är det viktigt att skapa effektiva och tydliga processer och ramar för hela projektet för att styra samtliga parter och dess intressen mot ett fast mål.

En duktig projekteringsledare kan presentera och delge information om projektet på ett sätt som skapar förståelse och väcker intresse för samtliga inblandade, så som beställare, entreprenörer, intressenter och projektörer. En lyckad projektering bygger på en god intern såväl som extern kommunikation för att skapa en bra samverkan mellan samtliga aktörer. Projekteringsledaren blir på så vis en nyckelperson i ditt projekt med insikt i hur projektets alla olika delar förhåller sig till varandra.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en projekteringsledare till ditt projekt, välkommen att kontakta någon av våra projekteringsledare.

Referensprojekt