Kontrollansvarig enligt PBL

En kontrollansvarig ska anlitas av byggherren, och måste vara certifierad.

Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att biträda beställaren med att upprätta en kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs. Det är också viktigt att den kontrollansvarige har en oberoende ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en kontrollansvarig enligt PBL. Kontrollansvarig är ett relativt nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompetensen.

Våra kontrollansvariga är utbildade och certifierade enligt PBL – plan- och bygglagen och har en god kunskap om vilka fel som kan uppstå under en byggprocess. Projektuppdrag Syd har stor erfarenhet av att vara kontrollansvarig i byggprojekt, både i större och mindre projekt både till företag och privatpersoner. Vi drivs av utmaningar och hjälper gärna till att säkerställa en god kvalitet på ditt byggprojekt samt att bygglagstiftningens krav uppfylls.

När ska du anlita en kontrollansvarig

I de flesta fall när du ska genomföra en större åtgärd på din fastighet, vare sig det avser en rivnings-, bygg-, eller markåtgärd, så behövs en kontrollansvarig. Som huvudregel kan man utgå från att en kontrollansvarig ska finnas vid åtgärder som kräver anmälan, bygg-, eller rivningslov. Vem som ska vara kontrollansvarig under byggprocessen måste anges i din bygglovsansökan. I vissa fall, beroende på kommun, kan den som är kontrollansvarig behöva skriva under ansökan. En kontrollansvarig ska anlitas av beställaren, och måste vara certifierad.

Vad gör en kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig agerar sakkunnig under de tekniska samråd som hålls under byggprocessen, samt hjälper dig som beställare med alla nödvändiga kontroller i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns blir gjorda. Den kontrollansvariga hjälper och dig som beställare med att kontrollera så att bygglagstiftningens krav uppfylls. Det är till fördel att introducera en kontrollansvarig tidigt i projektet för att denna ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, bland annat med att upprätta ett förslag till kontrollplan. I nästa steg ska kontrollplanen fastställas hos kommunen och därefter ska den kontrollansvariga verifiera kontrollplanen så att samtliga parter följer planen och bestämmelserna under hela byggprocessen.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en kontrollansvarig till ditt projekt, välkommen att kontakta någon av våra kontrollansvariga.

Referensprojekt

ARENAN 1
Nybyggnad av Malmö Arena
Kv VISENTEN 20
Ombyggnad av kontor
Kv TUSCULANUM 12
Ombyggnad av befintliga kontor och lager