Entreprenadbesiktning

När ett arbete är färdigt bör det besiktigas av en opartisk och utomstående besiktningsman.

Entreprenadbesiktning innebär att en utomstående besiktningsman säkerställer att byggnaden har uppförts i enlighet med de riktlinjer och krav som parterna har kommit överens om i kontrakt, samt att bygget har följt rådande svenska branschregler. För Projektuppdrag Syd är det en självklarhet att du som beställare ska få det du har beställt, samt att säkerställa att projektet håller en hög kvalitet och är i enlighet med avtalet.

Projektuppdrag Syd har lång erfarenhet av olika typer av besiktningsuppdrag, både gällande nybyggnationer och ombyggnationer i stora som små projekt. I huvudsak utför vi entreprenadbesiktningar i enlighet med AB 04 och ABT 06 inom bygg. Projektuppdrag Syd har även ett väl uppbyggt nätverk av samarbetspartners/biträdande besiktningsmän med expertis inom övriga entreprenadområden när projektet så kräver. Detta för att säkerställa att du som kund får en god kvalitet med expertis inom berört område.

Vad en entreprenadbesiktning innebär

En entreprenadbesiktning görs både på små och stora byggnader. En entreprenadbesiktning avser främst projekt avseende bygg-, bostads-, eller fastighetsföretag. När en entreprenadbesiktning görs bedöms det hur kontraktsenlig entreprenaden är, samt hur väl entreprenaden följer myndighetens krav och rådande branschregler.  

Det ligger både i beställaren och entreprenörens intresse att göra en entreprenadbesiktning. En entreprenadbesiktning hjälper till att säkerställa att eventuella fel och brister åtgärdas i tid och att ansvaret för åtgärdande hamnar hos rätt part. Det finns olika besiktningsformer inom entreprenadbesiktning, se avsnittet olika besiktningsformer.

En förutsättning för att en entreprenadbesiktning ska gå att göra på ett bra sätt är att diverse handlingar finns och att avtalet innehåller bra underlag på vad som är överenskommet mellan parterna. På så vis blir det också lättare för besiktningsmannen att kunna se vad parterna har lovat och vad de har gått med på.

Besiktningen dokumenteras i ett besiktningsutlåtande med bilagor så att både beställaren och entreprenören kan ta del av hur väl det färdiga objektet stämmer överens med det som är överenskommet, vilket är ett stöd för båda parter. Det är också av vikt att både beställaren och entreprenören får möjligheten att delta under besiktningen för att i sin tur kunna påpeka och lösa eventuella fel och brister.

 
Olika besiktningsformer

Förbesiktning

En förbesiktning innebär bland annat att besiktningsmannen besiktigar de delar som är svåra eller omöjliga att komma ut efter det att bygget har färdigställts, det vill säga fel som riskerar att byggas in eller kommer bli svåra att åtgärda. En förbesiktning kan beställas av både beställaren och av entreprenören. En förbesiktning är inte obligatorisk men är en fördel att ha som underlag för att reda ut eventuella brister och oklarheter mellan beställare och entreprenör under entreprenadtiden. Vid utförande av en förbesiktning kan man minimera de eventuella fel som finns direkt och behöver då inte vänta tills entreprenadtiden är slut. 

Slutbesiktning

När ett byggprojekt är färdigställt görs en slutbesiktning. Det är vid en slutbesiktning som entreprenaden eventuellt godkänns och lämnas över till beställaren. Under en slutbesiktning kontrollerar besiktningsmannen att allting har gått rätt till, att entreprenaden är fri från fel och brister, samt att det som avtalats mellan beställare och entreprenör är uppfyllt. En slutbesiktning görs i enlighet med AB 04 eller ABT 06 av en behörig oberoende besiktningsman. Entreprenören ska underrätta beställaren i god tid angående ett slutdatum och när slutbesiktningen kan genomföras.

Vid en slutbesiktning upprättas också ett besiktningsutlåtande där de eventuella fel och anmärkningar tas upp. Besiktningsmannen beslutar därefter om entreprenaden blir godkänd eller inte. En entreprenad kan godkännas även om fel och brister finns. Det framgår i besiktningsutlåtandet vilka anmärkningar som tagits upp samt vems uppgift det är att åtgärda dessa. Utlåtandet är ett underlag som beställaren kan ha för att påtala vad entreprenören är skyldig att avhjälpa och inom vilken tid.

Efterbesiktning

I vissa fall förekommer det att en entreprenad godkänns med fel och brister som entreprenören är skyldig att åtgärda. I sådant fall görs senare en efterbesiktning för att kontrollera att samtliga fel och brister har blivit åtgärdade. Åtgärderna ska vara fackmannamässigt utförda.

Garantibesiktning

Även garantibesiktning är en vanligt förekommande form av besiktning. Garantibesiktning innebär att besiktningsmannen kontrollerar att det inte tillkommit några nya fel innan dess att garantitiden har löpet ut, vilket är 2 eller 5 år beroende på vilken entreprenadform entreprenaden avser. Vanligtvis görs en garantibesiktning inom 2 år efter att entreprenaden har blivit godkänd, eller 2 år efter att projektet avslutats om ingen slutbesiktning utförts. Vanligtvis är det beställarens ansvar att se till så att en garantibesiktning genomförs.

Särskild besiktning

I vissa fall kan även en särskild besiktning behöva göras. En särskild besiktning görs om fel upptäcks och reklameras efter en godkänd slutbesiktning. Om entreprenören i sin tur inte anser att det är ett fel finns möjligheten att påkalla en särskild besiktning för att avgöra om det är ett fel eller ej.

En särskild besiktning kan även påkallas under garantitiden om det inte är möjligt att vänta tills det är dags för garantibesiktning. Denna kan påkallas både av fastighetsägaren och entreprenören.

Projektuppdrag Syd utför även statusbesiktningar och överlåtelsebesiktningar, läs mer här.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en besiktningsman, välkommen att kontakta oss.

Referensprojekt