Byggarbetsmiljösamordnare

BAS P och BAS U har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen.

Vi kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare med en expertis inom arbetsmiljö till ditt byggprojekt. BAS-P och BAS-U har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. En byggarbetsmiljösamordnare ansvar beskrivs i Arbetsmiljölagens 3 kap. 7§ och AFS 1999:3 med ändringar till och 2008:16. Du som beställare är enligt 3 kap 6 § arbetsmiljölagen skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare både för planering och projektering (BAS-P), och utförande av arbetet (BAS-U).

Varför behövs en arbetsmiljösamordnare

Arbete på en byggarbetsplats innebär oftast att flera olika företag arbetar sida vid sida. Vid sådana fall behöver man oftast samordna dessa arbeten för att undvika att skapa risk för varandra. Det finns därför särskilda regler för en byggarbetsplats där flera olika parter har ett visst projekterings- och arbetsmiljöansvar inom ramen för sina arbetsuppgifter. Beställaren ska därför utse kompetenta BAS-P (under projekteringsskedet) och BAS-U (under utförandeskedet) som samordnar arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen.

Anlita oss som BAS-P i ditt projekt

Som BAS-P är vi behjälpliga i upprättande av en arbetsmiljöplan och identifierar de risker som finns i byggprojektet. BAS-P planerar arbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Projektuppdrag Syd har 35 års erfarenhet av att agera BAS-P i olika typer och storlekar av byggprojekt. Vi håller ständigt oss uppdaterade kring det lagar och förordningar som gäller, samt utbildar våra konsulter kontinuerligt.

Vad BAS-U innebär

BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och för genomförandet av alla anpassningar i Arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider. BAS-U samordnar även bland annat arbetena på arbetsplatsen ur en arbetsmiljösynpunkt. Ibland sker även vissa anpassningar i arbetsmiljöplanen utifrån hur arbetena verkligen utförs.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en byggarbetsmiljösamordnare till ditt projekt, välkommen att kontakta någon av våra experter inom byggarbetsmiljö här.

Referensprojekt