Besiktning

En besiktning görs av en oberoende besiktningsman som väjs av byggherren.

Vi erbjuder certifierade besiktningsmän, oavsett om det avser statusbesiktning eller överlåtelsebesiktning.
En besiktning ska utföras av en oberoende besiktningsman som utses av beställaren eller entreprenören.

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en teknisk utredning som innebär detaljbesiktning av enskilda byggdelar till hela bestånd på synliga ytor och tillgängliga utrymmen. Till dessa utrymmen hör bland annat fasader, tak och mark. Detta görs för att fastställa status och skick för byggnaden här och nu samt framtida underhållsbehov, eventuella risker och kostnader. Dessa dokumenteras i enkla och tydliga besiktningsrapporter som innehåller eventuella åtgärdsbehov. Kompletteringar kan göras med analys av olika åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning, åtgärdsplan och underhållsplan.

Några anledningar att göra en statusbesiktning

Det finns flera anledningar att göra en statusbesiktning. En statusbesiktning kan bland annat behöva göras

– för att dokumentera byggnadens skick
– för att utreda tekniska problem i byggnaden
– vid förvärv av fastighet som en del av den ekonomiska planen
– vid tvist eller konkurs

Projektuppdrag Syd förstår vikten av att ha en långsiktig underhållsplan gällande fastigheters underhållsbehov, och rekommenderar självklart dig som fastighetsägare att ha det. Genom att investera i en statusbesiktning kan man förhindra/förebygga och/eller konstatera skador i en byggnad. Den medföljande besiktningsrapporten ger dig som fastighetsägare en bra överblick avseende fastighetens rådande status och skick. I sin tur ger det en god möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt sköta om befintliga och potentiella brister i fastigheten.

Vid en statusbesiktning kan besiktningsmannen även gå igenom samtliga tillgängliga handlingar tillhörande fastigheten som anses relevanta. Dessa handlingar kan bland annat vara ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning kan göras när du ska köpa en fastighet och vill ha exakt koll på fastighetens skick. Vår besiktningsman gör en minutiös besiktning inte bara av fastigheten, utan även administrativa aspekter som exempelvis bygglov. På så vis får du som köpare all information du behöver.

Vikten av att anlita en besiktningsman vid köp/försäljning av fastighet

Om du ska köpa en fastighet men själv kanske saknar någon djupare kunskap om hus och fastigheter kan det vara värt att investera i en kunnig besiktningsmans tid. Genom att anlita en certifierad besiktningsman uppfyller du dessutom delar av din lagstadgade undersökningsplikt enligt jordabalken kap 4 §19.

För dig som ska sälja en fastighet är det en stor fördel att anlita en besiktningsman som kan hjälpa dig att göra en överlåtelsebesiktning. Detta då du som säljare ansvarar för dolda fel i 10 år efter försäljningen. 

Genom att anlita en oberoende besiktningsman är till fördel för både den som planerar att köpa en fastighet, och sälja en fastighet. För dig som ska sälja en fastighet finns då utrymme att åtgärda eventuella fel som upptäcks, samtidigt som du som köpare får veta exakt vad du betalar för.

Våra certifierade besiktningsmän gör en minutiös undersökning av tekniskt berörd mark och byggnad för att kartlägga dess skick åt dig som fastighetsägare eller köpare.

Projektuppdrag Syd utför även entreprenadbesiktningar, läs mer här.

Läs mer om våra referensprojekt här.

Söker du en besiktningsman, välkommen att kontakta oss.

Referensprojekt

PERSTORP 3
Sakkunnig inom kulturvärden, kontrollansvarig och besiktning i projektet
Kv LAXEN 23
Volito Laxen AB
LILLA HAMMAR PADEL 1:82
Projektledning i projekt för nybyggnad av Padelhall