Kontrollansvarig enligt PBL

En kontrollansvarig ska anlitas av byggherren, och måste vara certifierad.

Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs. Det är också viktigt att den kontrollansvarige har en oberoende ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en kontrollansvarig enligt PBL. Kontrollansvarig är ett relativt nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket ställer nya och högre krav på kompetensen.